"Kitabi-Dədə Qorqud"

ENSİKLOPEDİYASI


 

 

"Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası" (2 cilddə, Bakı, XXI–Yeni Nəşrlər Evi, 2000) əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır.

Nəşrə hazırlayan:

Tofiq Hacıyev
AMEA-nın müxbir üzvü,
Türk Dil Qurumunun həqiqi üzvü,
filologiya elmləri doktoru, professor,
əməkdar elm xadimi

Elmi redaktorlar:

Tofiq Hacıyev

Cəlal Bəydili

 

894.36 - dc 21
AZE
Dədə Qorqud Kitabı. Ensiklopedik lüğət. "Öndər nəşriyyat", Bakı, 2004, 368 səh.

ISBN 9952-416-13-9